Result

High School Result

Year Appeared Passed Percent Topper’s Name Marks Percent
2000 142 94 66 Manish Kumar 410 68
2001 148 105 71 Richa Arya 457 76
2002 169 117 69 Riyaz Fatima 431 72
2003 162 102 63 Anil Kumar Mishra 465 78
2004 111 100 90 Ankit Kumar Singh 468 78
2005 136 125 92 Shailesh Kumar 449 75
2006 145 139 96 Abhishek Kumar Upadhyay 466 78
2007 166 165 99 Bhim Kumar Gupta 469 78
2008 161 145 90 Anju Yadav 447 74.5
2009 160 143 89 Shuklesh Kumar Yadav 493 82.1

 

Intermediate Result

Year Appeared Passed Percent Topper’s Name Marks Percent
2000 101 91 90 Manish Kumar Yadav 335 67
2001 166 136 82 Pawan Yadav 396 79
2002 104 94 90 Zeeshan Fatima 371 74
2003 107 96 90 Priyanka Srivastava 391 78
2004 148 119 80 Rahul Prajapati 343 69
2005 124 104 84 Vinod Kumar Gupta 368 74
2006 129 126 98 Punit Kumar Singh 415 83
2007 113 103 95 Rajnish Kumar Baranawal 384 77
2008 121 114 94 Preeti Gupta 415 83
2009 125 119 95 Mithilesh 406 81.2